Trieu Quang Phuc 街

以傳統中藥材店著名

Triệu Quang Phục Hồ Chí Minh Vietnam