ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Sau đây là các điều khoản và điều kiện về việc thỏa thuận pháp lý giữa khách hàng và Khách sạn Windsor Plaza ("chúng tôi"). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web này ("web"), khách hàng xác nhận rằng đã đọc, hiểu và đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản này, cũng như tuân thủ tất cả các điều luật và quy định hiện hành, bao gồm luật và quy định về xuất và tái xuất dữ liệu. Nếu khách hàng không đồng ý với các điều khoản, vui lòng không sử dụng web này.
 
Miễn trừ trách nhiệm
1. Thông tin trên web này không hứa hẹn hoặc đảm bảo về tính chính xác, hiện hành hoặc đầy đủ, và web này có thể chứa các lỗi kỹ thuật, lỗi chính tả. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc cập nhật web này để đảm bảo tính hiện hành, độ chính xác, hoặc sự đầy đủ của bất kỳ thông tin được đăng tải. Theo đó, khách hàng phải xác nhận tính chính xác và đầy đủ của tất cả các thông tin được đăng trước khi thực hiện bất kỳ quyết định nào liên quan đến các dịch vụ, sản phẩm hoặc các vấn đề khác được viết trên web này. 
2. Khách sạn Windsor Plaza có quyền thay đổi, chỉnh sửa và/hoặc cải tiến web, cũng như cải tiến hoặc thay đổi các sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình được mô tả trên web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.
 
Bản quyền và thương hiệu
1. Web này có thể chứa hoặc có sự tham khảo về các nhãn hiệu, bản quyền, thông báo sở hữu và thông tin khác cần được chú ý. Web này và tất cả các nội dung trên trang không được phép sao chép, tái bản, tái xuất bản, tải lên, đăng, truyền tải, phân phối hoặc sử dụng trong việc tạo các ấn phẩm phát sinh mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Khách sạn Windsor Plaza. Tuy đã nói ở trên, nhưng trong trường hợp bất kỳ tài liệu từ trang này dùng để tải về, truy cập hoặc cho mục đích sử dụng khác, với các điều khoản, điều kiện và thông báo cấp phép riêng sẽ được chi phối bởi các điều khoản, điều kiện và thông báo đó.
2. Tất cả các logo, tên sản phẩm và dịch vụ của khách sạn Windsor Plaza là thương hiệu của Khách sạn Windsor Plaza.
 
Liên kết đến các trang web khác
Khách sạn Windsor Plaza có thể cung cấp liên kết đến các web khác nhằm mang đến sự thuận tiện và thông tin cho khách hàng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào được trình bày hoặc xuất hiện trên các web độc lập khác, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin quảng cáo hoặc hoạt động tiếp thị. Nếu khách hàng quyết định truy cập các web khác được liên kết từ web này, tức là tự chấp nhận mọi rủi ro. Các trang web khác cũng có thể có các đường dẫn tới trang này. Việc chúng tôi đưa các đường dẫn không thể hiện sự hỗ trợ hoặc phê duyệt nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ, chính sách hoặc các tài liệu khác trên những web đấy.
 
Luật chi phối
Các điều khoản và điều kiện này cùng các quyền và nghĩa vụ tương ứng của các bên dưới đây sẽ được quản lý và giải thích theo luật của nước CHXHCN Việt Nam, không phụ thuộc vào nguyên tắc xung đột pháp luật.
Không sử dụng, thi hành những điều bất hợp pháp hoặc bị cấm.
Như một điều kiện trong việc sử dụng web, khách hàng phải đảm bảo sẽ không sử dụng trang web với mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi các điều khoản và điều kiện này.
 
Miễn trừ bảo đảm
1. Việc sử dụng trang này cũng chứa các rủi ro. Tất cả các tài liệu, thông tin, sản phẩm, phần mềm, chương trình và dịch vụ đều được cung cấp "như hiện trạng", không có bảo đảm hay cam đoan nào. Khách sạn Windsor Plaza miễn trừ trách nhiệm trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép đối với tất cả các bảo đảm, cam đoan hoặc mô tả rõ ràng, ngụ ý, theo luật định, bao gồm nhưng không hạn chế, các bảo đảm về tính thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ. Khách sạn Windsor Plaza không bảo đảm hoặc cam đoan web này sẽ không bị gián đoạn, luôn cập nhật, an toàn hoặc không có lỗi.
2. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng nếu khách hàng tải xuống hoặc bằng cách nào đó khác để có được các tài liệu, thông tin, sản phẩm, phần mềm, chương trình hoặc dịch vụ, đó là sự tự quyết định và chấp nhận rủi ro của khách hàng, thì khách hàng sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại có thể xảy ra, bao gồm mất dữ liệu hoặc hư hỏng hệ thống máy tính của khách hàng.
3. Một số quyền hạn pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm, do đó các loại trừ ở trên có thể không áp dụng trong trường hợp này.
 
Giới hạn trách nhiệm
1. Khách sạn Windsor Plaza sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, điển hình hoặc hư hao liên quan hoặc phát sinh từ web này hoặc từ việc sử dụng web này, hoặc bất kỳ web hay nguồn liên kết, tham khảo, truy cập thông qua web này, hoặc sử dụng để tải xuống, hoặc truy cập vào bất kỳ tài liệu, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào, bao gồm nhưng không giới hạn đến bất kỳ thiệt hại về lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, hoặc mất các chương trình hoặc dữ liệu khác, ngay cả khi Khách sạn Windsor Plaza được thông báo rõ ràng về khả năng thiệt hại đó. Việc loại trừ và miễn trách nhiệm này áp dụng cho tất cả các nguyên nhân hành động, dù dựa trên hợp đồng, bảo hành, sai lầm hay các học thuyết pháp lý khác.
2. Các điều khoản, điều kiện và thông báo bổ sung hoặc khác nhau có thể áp dụng cho các tài liệu, thông tin, sản phẩm, phần mềm và dịch vụ cụ thể được cung cấp qua web này. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào, các điều khoản, điều kiện và thông báo bổ sung hoặc thông báo khác sẽ chiếm ưu thế so với các điều khoản và điều kiện này. Vui lòng xem thỏa thuận hoặc thông báo có thể áp dụng.
 
Thay đổi điều khoản và điều kiện
Khách sạn Windsor Plaza có quyền tự ý thêm, chỉnh sửa, xóa bỏ hoặc thay đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng hoặc các dịch vụ, sản phẩm và chương trình được viết trên web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra định kỳ những thay đổi. Việc khách hàng tiếp tục sử dụng và/hoặc truy cập vào web này đồng nghĩa với việc khách hàng đã đồng ý với từng điều khoản, điều kiện và thông báo đã thay đổi trên web này.