Trieu Quang Phuc Street

Là con đường nổi tiếng với các cửa hàng thảo dược cổ truyền.

Triệu Quang Phục Hồ Chí Minh Vietnam