Trieu Quang Phuc Street

以传统中药材店著名

Triệu Quang Phục Hồ Chí Minh Vietnam