Hội Quán Lệ Châu

'Được xây dựng vào năm 1892 và là nhà thờ tổ nghề kim hoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh