Skip to main content

Hội Quán Lệ Châu

'Được xây dựng vào năm 1892 và là nhà thờ tổ nghề kim hoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trở lại đầu trang