Chợ Thuốc Lá

Đường có vị trí gần với nhà thờ Cha Tam và Miếu Nhị Phủ